Details for Field S01055

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S01055 59607.2888 119.63375 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01055 59607.29524 119.63375 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01055 59607.30167 119.63375 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01055 59607.3081 119.63375 -1.10417 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S01055 59683.18101 119.63375 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01055 59683.18791 119.63375 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01055 59683.19482 119.63375 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01055 59683.20172 119.63375 -1.10417 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S01055 59641.19289 119.63375 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01055 59641.20059 119.63375 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01055 59641.20828 119.63375 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
S01055 59641.21598 119.63375 -1.10417 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220128_2B_S01055_01_0001.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S01055_01_0002.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S01055_01_0003.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S01055_01_0004.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220414_2B_S01055_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01055_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01055_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S01055_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220303_2B_S01055_01_0001.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_S01055_01_0002.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_S01055_01_0003.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen
G96_20220303_2B_S01055_01_0004.arch.fz 20220303 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K E. J. Christensen