Details for Field S05059

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05059 59607.31464 129.20208 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05059 59607.32107 129.20208 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05059 59607.32751 129.20208 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05059 59607.33394 129.20208 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05059 59529.60548 129.20208 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05059 59529.61226 129.20208 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05059 59529.61905 129.20208 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05059 59529.62583 129.20208 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05059 59683.23258 129.20208 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05059 59683.23957 129.20208 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05059 59683.24656 129.20208 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05059 59683.25355 129.20208 -5.52081 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
S05059 59702.13539 129.20208 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05059 59702.14293 129.20208 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05059 59702.15047 129.20208 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
S05059 59702.15801 129.20208 -5.52081 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220128_2B_S05059_01_0001.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05059_01_0002.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05059_01_0003.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05059_01_0004.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220414_2B_S05059_01_0001.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05059_01_0002.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05059_01_0003.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220414_2B_S05059_01_0004.arch.fz 20220414 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K A. Serrano
G96_20220503_2B_S05059_01_0001.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05059_01_0002.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05059_01_0003.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller
G96_20220503_2B_S05059_01_0004.arch.fz 20220503 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K J. B. Fazekas,H. Groeller