Details for Field S05060

Survey Plan

Code MJD RA Dec Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
S05060 59607.33756 131.41083 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05060 59607.344 131.41083 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05060 59607.35045 131.41083 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05060 59607.35689 131.41083 -5.52081 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
S05060 59529.60276 131.41083 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05060 59529.60955 131.41083 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05060 59529.61633 131.41083 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin
S05060 59529.62311 131.41083 -5.52081 20211111 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K D. Rankin

Observations

File Observing Run Observatory Telescope Camera Operator
G96_20220128_2B_S05060_01_0001.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05060_01_0002.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05060_01_0003.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos
G96_20220128_2B_S05060_01_0004.arch.fz 20220128 G96 60-INCH TELESCOPE STA1600LN_10K K. W. Wierzchos